Ügyfélszolgálat hétfőtől - péntekig 10-16 óráig:  +3620 3864069

Adatkezelés

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Kovács Tímea egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő és mint Eladó)
Az adatkezelő levelezési címe: 8500 Pápa, Hatodik utca 13
Az adatkezelő e-mail címe: timea@bulldogruha.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +3620 386 4069
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-56902/2017. (NAIH-56902/2012)
Weboldal: http://www.bulldogruha.hu  (továbbiakban weboldal)

Törvényi rendelkezések:
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Adatkezelés célja:
Az adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Felhasználók köre
Felhasználónak minősül a weboldal valamennyi látogatója, illetve mindenki, aki oldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A felhasználó az oldalon a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az adatait a jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja hírlevél küldés, marketing célú tevékenység és megrendelés esetén csomagküldés céljára.

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén:
Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A rendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulásod, valamint – hozzájárulásod visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.  Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján  a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizem.

A kezelt adatok köre:
Név, szállítási/számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulásodat visszavonod, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adataidat 8 évig megőrizni.

A megrendelések házhoz szállításhoz (csomagküldés) kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja:
Csomagküldés esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt termék/termékek a szerződéses partnerem (GLS futárszolgálat) közreműködésével kiszállításra kerüljön. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, rendelés értéke.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A kutyaruha szabóságba történő bejelentkezés adatkezelése
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az, hogy a kívánt időpontban az érdeklődőt tudja fogadni.

A kezelt adatok köre:
Név,  telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a személyes találkozás időtartamáig kezeli.

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

Futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
E-mail: info@gls-hungary.com
Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC.
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
E-mail címe: privacy@mailchimp.com

Tárhelyszolgáltató:  Magyar Hosting Kft
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszám: +36 1 700 2323
E-mail cím: info@mhosting.hu

Könyvelés: Pannon Trade & Consulting BT
Cím: 8500 Pápa, Vadász utca 3/4

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie
A weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Üzemeltető adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok az Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Üzemeltető a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Üzemeltető fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Üzemeltető célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

Hírlevelek küldése
A hírlevelek küldését gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza. A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján az Adatkezelő a visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az Általános Szerződési Feltételekben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudom teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.

Kéretlen levelek
Az adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan email címekre küldünk ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a weboldalunkon történő regisztrációval és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott.  Amennyiben úgy gondolod, hogy kéretlen levelet kaptál tőlünk, vagy valakitől, aki Kovács Tímea vagy a bulldogruha.hu képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesíts  a timea@bulldogruha.hu email címen és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adj meg minden részletet, amit csak tudsz és továbbítsd  a kapott e-mailt teljes egészében.

Jogérvényesítési lehetőségek
Személyes adataiddal való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhatsz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  email:  ugyfelszolgalat@naih.hu,  telefon: +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhetsz vizsgálatot.

Felhasználó nyilatkozata

A regisztrációval/rendeléssel a felhasználó megerősíti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot teljeskörűen megismerte és elolvasta és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezően elfogadta.  Hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adataikat kezelje.  A weboldalhasználatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A regisztrációval és a webáruház használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

X